Existeixen una sèrie de característiques que hauria de tenir una pime del segle XXI per assolir l’èxit. Segons estudis realitzats, hi ha quinze característiques que ha de tenir una empresa reeixida, relacionades amb models de gestió innovadors segons els quals, qualsevol pime, pot millorar la seva productivitat i competitivitat. Els resumim a continuació:

1. Pimes més reflexives. La reflexió estratègica és necessària per encaminar el rumb de l’empresa, tot i així, com la forma d’enfrontarla ha canviat dràsticament, cal revisar contínuament i dedicar temps a tractar assumptes com en quins mercats competir, quins abandonar, com adaptar-se als canvis i entendre les necessitats futures dels seus clients, etc.

2. Pimes més analítiques. Per fer un bon anàlisi és necessari una adequada obtenció i gestió de les dades. Per a això, és necessari estar connectat a les fonts apropiades d’informació i ser capaç d’analitzar aquestes dades de forma ràpida i continuada, detectar els més importants, i convertir-los en coneixement perquè s’expandeixin a l’organització i permeti una millor presa de decisions.

3. Pimes més anticipatives. Un cop examinats els canvis de l’entorn s’ha de ser capaç d’anticipar-se aquests i, a les necessitats dels clients, més ràpidament que la competència i donar-los una apropiada resposta. Per fer-ho eficientment, són crucials la capacitat i velocitat de reacció, i l’agilitat.

4. Pimes més eficients. Existeix una persistent necessitat d’eficiència per assolir els objectius utilitzant el mínim de recursos possibles ja que, si parlem de llançaments molt innovadors, no deixen de créixer els seguidors capaços d’aprofitar aquesta nova onada de manera eficient generant productes similars a un millor preu i, a això, se li ha d’afegir el sofisticat, millor informat, i més exigent consumidor amb una gran oferta per triar.

5. Pimes més sofisticades. El concepte de «sofisticació» té un doble sentit: d’una banda es tracta que cada empresa estigui més digitalitzada, més equipada, que sigui més tecnològica; d’altra banda, fa referència al fet que formi part d’un conjunt, d’una xarxa d’empreses complicat de contradir, que fa que conjuntament sigui molt més potent que individualment. Al costat de la tecnologia, les empreses excel·lents busquen temps i recursos a la captació de les persones que hi treballen.

6. Pimes més dirigides al client. Fins fa poc, l’objectiu de les empreses es basava en la recerca de beneficis però, ara, actualment, ningú posa en qüestió que les empreses no només han d’estar dirigides al client (satisfer necessitats, anticipar-se a elles, etc.), sinó a implicar al client en el procés de producció.

7. Pimes més innovadores. Ja no és suficient en invertir només en I+D i llançar de tant en tant productes o serveis al mercat, sinó que s’ha d’aportar valor al mercat mitjançant l’alineació de tota l’organització amb la innovació: persones que saben, poden i volen innovar; empreses organitzades de manera que es potenciï, alimenti i flueixi contínuament aquesta innovació i connectades a tots els nivells amb l’exterior.

8. Pimes més creatives. Les empreses necessiten més creativitat per donar resposta als continus reptes que se’ls plantegen, i per idear productes i serveis que satisfacin i s’anticipin a les necessitats dels seus clients. Les idees han de proporcionar a l’empresa d’un principi cap al futur i ser font d’eficaces millores, cosa que no prové només de la direcció, sinó que pot originar-se en qualsevol zona de l’empresa.

9. Pimes més obertes a l’exterior. Les empreses han d’estar obertes a l’exterior i en constant vincle amb ell per conèixer l’àmbit i anticipar-se als seus canvis, ja que la creixent tendència a l’especialització ha fet que molts dels productes i serveis que es consumeixen avui dia siguin globals ja que, en elles, participen actors de diverses àrees geogràfiques. I si a això sumem la crisi de demanda interna que ha obligat a moltes empreses i persones a sortir a l’exterior, arribem a la conclusió que l’empresa del segle XXI haurà de acostumar-se a cooperar amb moltes altres per poder oferir el millor producte, o servei, en temps i forma.

10. Pimes menys jeràrquiques. Les estructures jeràrquiques, que van ser útils fa poc, ara no ho són. El canvi, la innovació o la personalització de productes i serveis són només algunes de les tendències actuals que obliguen a l’empresa a assignar-se d’una estructura molt menys vertical i jeràrquica; a més del servei al client i el projecte, que ajusta l’equip de treball a la tasca i els seus objectius.

11. Pimes més participatives. La participació uneix i compromet molt, de manera que les empreses on l’estructura és més participativa, adquireixen avantatges que no s’observen en les empreses de jerarquia tradicional. És per això que, els treballadors de qualsevol empresa que estan en contacte amb el producte o servei que comercialitzen, són capaços d’aportar innombrables millores al mateix i, fins i tot, exitosos negocis.

12. Pimes amb més i millor comunicació interna. La comunicació amb els treballadors a través del comitè d’empresa pot ser insuficient. La bona comunicació és la que es fa entre totes les persones que componen l’empresa, passant per cada departament i àrea, per coordinar molt millor les oportunitats i actuacions i evitar aturar l’activitat. Com més vinculats i compromesos estiguin els treballadors amb l’empresa, millors seran les seves aportacions.

13. Pimes més formades. La formació dels treballadors en tant responsabilitat de l’empresa com d’ells mateixos. En primer lloc, perquè es necessiten treballadors experimentats que coneguin i aprenguin les novetats que vagin apareixent; i, en segon lloc, perquè depèn d’això la satisfacció d’ells en el treball i la seva continuació en l’empresa.

14. Pimes més justes. L’empresa viu en societat, pel que té un compromís amb els seus treballadors: donar-los feina, contribuir en la seva formació i aportar una part dels seus sous a la Seguretat Social; clients i consumidors, amb els seus accionistes, ha de vendre el que promet i de pagar el just, no s’ha d’enriquir injustament, ha de mantenir i protegir el medi ambient, crear un negoci sostenible…

15. Pimes més humanes. Les empreses han de procurar el desenvolupament total de les persones davant postures materialistes i mercantilistes.

FacebookTwitterMore...